Contactati-ne la:
+4-0747-598-035

Formularul 088 – un altfel de audit

Începand cu 03 august 2015, formularul 088  – “Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăsura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA” este prevăzut de Ordinul ANAF nr. 1966/2015 și conține criterii în baza cărora ANAF va considera că se îndeplinesc sau nu condițiile de a putea fii persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, implicit de a avea sau nu dreptul de deducere și colectare al Tva în contabilitate.

Formularul este pus la dispoziție gratuit pe site-ul www.anaf.ro.

La început se completează cu datele de identificare a persoanei impozabile, persoana care depune declarația și date privind asociații/administratorii, urmat de o validare care încarcă datele completate în formular, dacă se revine ulterior asupra acestora se pierd datele completate la pct.1-20.

În continuare vom parcurge punctele din formular, 20 la număr, definite criterii:

 1. Spațiul cu destinație de sediu social

Sediu social și copia documentului în baza căruia se deține sediu social: contract de leasing (financiar sau operaţional, pe termen scurt sau pe termen lung), închiriere sau subînchiriere, concesiune, alte modalităţi.

 1. Domiciliul fiscal declarat este diferit de sediul social?

Dacă diferă se anexează copia documentului care atestă deținerea spațiului cu destinație de domiciliu fiscal.

 1. Deţineți spații cu destinația de sedii secundare declarate?

Dacă este cazul, se declară fiecare sediu secundar existent, însoțit de copia documentului care atestă deținerea spațiului și se optează tipul deținerii, respectiv, în proprietate sau în cadrul unui contract de leasing financiar, închiriat, subînchiriat, concesionat, leasing operațional, altele.

 1. Ați depus la Oficiul Registrului Comerțului declarația pe propria răspundere dată în temeiul Legii 359/2004 din care să rezulte că desfășurați activități la sediul social și/sau la sediile secundare(puncte de lucru)?

În caz afirmativ se completează sediul social/profesional și sedii secundare (puncte de lucru) împreuna cu codurile CAEN aferente, la sedii secundare se trece și adresa completă, informații ce se regăsesc la Registrul Comerțului – Certificat Constatator.

 1. Ați depus la Oficiul Registrului Comerțului declarația pe propria răspundere dată în temeiul Legii 359/2004 din care să rezulte că desfășurați activități la sediul social și/sau la sediile secundare?

Aceeași întrebare însă oferă opțiuni specifice de declarare a locului de desfășurare a activității, exclusiv în afara sediului social/sedii secundare sau la sediu social și/sau sedii secundare, se poate opta doar o singură variantă și în funcție de caz se completează și celelalte informații împreuna cu documente justificative.

 1. Asociații și/sau administratorii persoanei impozabile pentru care se depune declarația au deținut/dețin calitatea de asociat/administrator în cadrul altor persoane impozabile?

Informațiile trebuie să corespundă unei perioade de 5 ani fiscali încheiați și se completeză în toate cazurile existente de persoane impozabile – inclusiv PFA, II, IF, aflate în situații de lichidare, insolvență, inactivitate temporară, inactivi sau cu TVA anulat.

 1. Există asociați și/sau administratori care dețin/au deținut în ultimii 5 ani fiscali calitatea de asociat și/sau administrator la persoane impozabile și înregistrează obligații fiscale restante la bugetul general consolidat al statului?

Dacă persoanele menţionate au avut sau au în continuare funcţia de asociat și/sau administrator la persoane impozabile – inclusiv PFA, II, IF și au fost înregistrate datorii la bugetul consolidat al statului se menţioneză datele de identificare și total obligații restante pentru fiecare persoană impozabilă în parte.

 1. Există asociați și/sau administratori care au înscrise în cazierul fiscal fapte de natură contravențională sau persoane impozabile la care aceștia dețin calitatea de asociați și/sau administratori care au înscrise în cazierul fiscal fapte de natură contravențională?

Se verifică cazierul fiscal atât pentru asociaţi/administratori, cât şi pentru persoanele impozabile – inclusiv PFA, II, IF la care aceştia deţin funcţii, de asemenea și dacă există fapte de natură contravențională.

 1. Specificați pentru cetățenii non-UE care dețin calitatea de administrator, tipul de viză deținută în condițiile OUG nr.194/2002

Se vor anexa documente care să ateste tipul de viză și scopul șederii în România.

 1. Cu acordul acestora, specificați datele de contact a 3 persoane din România care, la solicitarea organului fiscal, pot da relații despre administratorul/administratorii societății.

Important, doar cu acordul acestora.

 1. Există deschis/deschise în țară/străinătate cont/conturi bancare în numele persoanei impozabile, care să fie active la data depunerii prezentei declarații?

Dacă este cazul, se completează detalii cu privire la acestea şi se anexează extrasele de cont sau alte documente care să ateste existența, de asemenea și beneficiarii reali ai operațiunilor bancare definiți de Legea nr.656/2002.

 1. Specificați modul de organizare și conducere a contabilității, conform prevederilor art.10 din Legea nr.82/1991 – Legea contabilității şi datele de identificare a persoanelor care asigură organizarea și conducerea contabilității.

Se completează cu date despre persoanele care desfăşoară activitatea contabilă şi în ce mod.

 1. Specificați datele de identificare ale persoanelor care depun declarații fiscale la registratura organului fiscal și/sau care dețin certificat digital valabil pentru depunerea la distanță a declarațiilor fiscale, conform OMFP nr.858/2008.

Se completează cu date despre persoanele care depun declarațiile fiscale şi în ce mod, la registratură, online sau prin poștă.

 1. Număr contracte individuale de muncă încheiate pentru realizarea obiectivului de activitate.

Se vor anexa, in copie, în funcție de caz 1-3 contracte individuale de muncă, înregistrate în REVISAL.

 1. Specificați care sunt veniturile brute realizate de asociați și administratori  persoane fizice în ultimele 12 luni anterioare celei în care se depune declarația.

Se completează pentru fiecare persoana fizică existentă cu sumele aferente și se anexează copii ale actelor doveditoare.

 1. Specificați care sunt indicatorii realizați de asociații și administratorii persoane juridice în ultimul an fiscal încheiat.

Se completează pentru persoanele juridice române sau nerezidente existente în secțiunea Asociați/Administratori – Persoane Juridice cu datele financiare indicate.

 1. Ce studii/profesii au administratorii persoane fizice și ce ocupații au avut în ultimele 12 luni anterioare celei în care se depune declarația?

Se vor anexa în copie documente care atestă nivelul studiilor dobândite și declarate, ocupații conform COR în baza unui contract sau fără ocupație.

 1. La câte persoane impozabile dețin sau au deținut calitatea de asociat și/sau administrator, în ultimii 5 ani anteriori depunerii prezentei declarații, administratorii și asociații persoanei impozabile care solicită înregistrarea?

Se completează datele de identificare a persoanelor impozabile la care aceştia au deţinut funcţiile menţionate, inclusiv PFA, II, IF.

 1. În situația deținerii calității de asociat și/sau administrator în ultimii 5 ani anteriori depunerii prezentei declarații, conform punctului 18,  la persoane impozabile și în situația creditării acestor persoane impozabile de către asociați și/sau administratori, veți preciza soldul sumei cu care a fost creditată fiecare persoană impozabilă în parte.

Se completează cu sumele creditate conform datelor din evidența financiar-contabilă (celebrul cont 455 intervine în schemă).

 1. Au mai fost depuse, pentru această persoană impozabilă, declarații 088 pentru evaluarea intenției și capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA?

Dacă a mai fost depus anterior se indică de câte ori.

La sfarsit se valideaza.

Dacă nu sunt erori de corectat se adaugă arhiva .zip cu documentele justificative după care se salvează pe suport CD/DVD.

Se listează in 2 exemplare și împreună cu suport CD/DVD se depune la organul fiscal.

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *